XIII Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie
W piątek, 18 października 2019 r. w Sali Posiedzeń przy Placu Grunwaldzkim 2 w Pelplinie miała miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej.
2019-10-18, 15:40

W piątek, 18 października 2019 r. w Sali Posiedzeń przy Placu Grunwaldzkim 2 w Pelplinie miała miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej. Po sfinalizowaniu części dotyczącej spraw regulaminowych 13 radnych obecnych w swojej siedzibie przystąpiło do dyskusji oraz podjęcia uchwał zaplanowanych w porządku obrad. Miedzy częścią̨formalnąi merytoryczną głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, który przedstawił obecnym na sesji informację o pracy w okresie między sesjami, która obejmowała czas od ostatniej zaplanowanej na dzień 20 września bieżącego roku sesji do dnia 18 października.

W następnej części obrad, po przekazaniu przez organy gminy informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych oraz pracowników pelplińskiego magistratu za rok 2018 Burmistrz Mirosław Chyła przedstawił obecnym na sali sprawozdanie z realizacji zadań w ramach gminnej polityki mieszkaniowej. Jej głównym zadaniem - zgodnie z treścią sprawozdania - jest tworzenie warunków efektywnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych i infrastruktury technicznej oraz takie modyfikowanie systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych aby otworzyć szansę zaspokajania tych problemów w możliwie najkrótszym czasie. "Pelkom" Sp. z o.o. będąc administratorem lokali mieszkaniowych należących do Gminy Pelplin realizuje szereg zadań wpisujących się w bieżącą politykę mieszkaniową gminy. Najistotniejszymi z punktu widzenia lokatorów jest m.in. dbałość o dostarczenie mediów, odpowiednie działania z zakresu wykonywania niezbędnych remontów. Szerzej na ten temat tutaj. Później kolejno miały miejsce informacja Burmistrza o finansowaniu zadań z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym, sporządzona w oparciu o sprawozdanie przekazane przez Pelkom wraz z materiałami planistycznymi do budżetu gminy na 2020 rok (więcej tutaj), sprawozdanie Zarządu Pelkom z realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Kolejny, istotny punkt dzisiejszych obrad dotyczył spraw związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy oraz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.  

Rada Miejska na bieżącej sesji uchwaliła zmianę wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Pelplin. Od przyszłego roku wysokości stawek podatku od nieruchomości wzrosną. 

Sytuacja ta podyktowana jest obecnym kształtem polityki fiskalnej państwa, która znacząco wpłynęła
na obniżenie dochodów własnych gminy przy równoczesnych zwiększeniu kosztów bieżących. Czynnikami, które wpływają na zmiany w polityce podatkowej samorządu są: zmiana podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych (około 3.000.000,00 zł), obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych (około 1.200.000,00 zł), planowany wzrost cen energii o 300.000,00 zł, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli (500.000,00 zł) oraz planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia (około 100.000,00 zł). 

Dodatkowo, niezastosowanie przez Radę Miejską stawek maksymalnych podatków określonych przez Ministra Finansów spowoduje obniżenie subwencji państwowych. 

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań własnych gminy na rzecz społeczności lokalnej Rada Miejska zdecydowała się na podwyższenie stawek podatku od nieruchomości, gwarantując tym samym środki na wykonanie trwających oraz nowych inwestycji, a także bieżące zadania. 

Wzrost stawek podatkowych w porównaniu do roku poprzedniego spowoduje zwiększenie dochodów budżetu gminy w roku 2020 o kwotę 234.008,71 zł, które i tak w pełni nie pokryje planowanego wzrostu wydatków bieżących. Mimo wielu kontrowersji, które za każdym razem budzi podwyższenie podatków i opłat lokalnych obecna sytuacja związana z realizowaną polityką państwa nakłada
na samorządy swego rodzaju obowiązek podejmowania takich działań. 

Na krótko przed zakończeniem XIII sesji Rady Miejskiej w Pelplinie podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Pelplin z dnia 27 sierpnia 2019 roku "w sprawie planowanej przez firmę Michna budowy zakładu produkcji mączki mięsno-kostnej i tłuszczy zwących". Więcej na ten temat tutaj.
KONTAKT / AUTOR
Biuro prasowe
Urząd Miasta i Gminy Pelplin
796142033
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy